Členská základna


V současné době čítá náš sbor 63 členů, kteří se podílí nebo podíleli na činnosti sboru.

Okrasou našeho sboru jsou ženy, které oproti jiným sborům jsou u nás silně zastoupeny a to v počtu 18 ti.

Služebně nejstaršími členy jsou :
(více jak 40 let u sboru)
Oldřich Kršek, František Dědič, František Mařík


Všem členům děkujeme za jejich obětavou činnost pro sbor.

 

 

 

Historie sboru

Tak nějak to začalo.
Požár, který v roce 1874 vypukl u pana Albrechta, uhasili místní občané za pomoci sboru dobrovolných hasičů z Počátek, který v tomtéž roce vznikl. Obětavost počáteckých hasičů se místním občanům natolik zalíbila, že i v Novém Etynku se dohodlo 63 místních pánů a pod vedením Heřmana Brazse z Počátek začalo nacvičovat, co se u požáru má dělat a hlavně, jak na to, aby se nikomu nic nestalo.
 Sbor dobrovolných hasičů v Novém Etynku oficiálně vznikl v lednu 1875, kdy se konala ustavující valná hromada. Na této valné hromadě byli zvoleni: Starosta - důstojný pan Vilém Platzer, velitel - František Chramosta, cvičitel - Jan Valek, nadlezce -Václav Brožek a Prokop Straka a pokladník - František Pařilus
Již v té době hlavní zásluhu na vybavení zboru měla obec. I pan baron hojně přispíval a to nejen finančně. Sboru věnoval nejvýznamnější dar - čtyřkolovou stříkačku, bez které by žádný sbor nebyl sborem. Zahambit se nenechala ani novoetynská záložna, která přispěla na drobné vybavení. Aby si však někdo nemyslel, že jen honorace přispívala sboru, bylo mezi místními občany v průběhu necelého roku vybráno 337,44 Zlatých, což na tehdejší dobu byl „majlant“ a sbor tyto získané prostředky okamžitě investoval do vybavení. Sbor byl založen a jeho prospěšnost si lidé uvědomili již v prvních dvou letech, kdy hasiči pomáhali u 8 požárů v místě i okolí.

Výňatek z „trhové smlouvy“ 
uzavřené dne 31.5.1929 mezi továrníkem Hrůzou a obcí

článek IV.

 Rovněž beze srážky z kupní ceny jest povinna a zavazuje se strana kupující vlastním nákladem nejpozději do 3 měsíců ode dneška přestaviti část stodoly na parcele č.kat. 7/2 a to její mlat a levou perni pro hasičskou zbrojovnu Sboru dobrovolného hasičstva v Novém Etynku.
 Přestavbu smluvily strany následovně: hasičská zbrojovna sestávati bude z jedné místnosti utvořené z jedné perny s mlatem, oddělené od zbytku stodoly cihlovou z vnitřku řádně omítnutou 45 cm silnou zdí, se dvěma vjezdy z ulice a 2 ventilační zamřížovaná okna ve východní stěně s betonovým stropem na železných traversách a betonovou podlahou. Vjezdy budou opatřeny dvoukřídlovými kulatými vraty. Takto zřízenou zbrojovnu budou kupující a jeho právní nástupci povinni udržovat v řádném stavebním stavu a míti pojištěnu proti požáru. Zbrojovnu bude oprávněn bezplatně užívati pro svoje účely a pro všechny časy Sbor dobrovolného hasičstva v Novém Etynku
Kupující uznává závazek přestavby hasičské zbrojovny a její udržování za reálné břemeno koupených nemovitostí a svoluje k tomu, aby se na ně vložila služebnost užívání hasičské zbrojovny obci Včelnici pro dobrovolný sbor hasičstva v Novém Etynku.

Ano, ano,
díky těmto slovům si všichni hasiči mysleli, že mají právo užívání zbrojovny na věčné časy – kdeže jsou práva ze starých smluv.